Om Eyde Energipark

Hvorfor heter det Eyde energipark

Navnet gjenspeiler betydningen av industri/næringshistorien i Arendal/Norge. Industrigrunderen og ingeniøren Sam Eyde fra Arendal var sentral i etableringen av tidligere og nåværende store industrieventyr som Norsk Hydro, Elkem, Arendal smelteverk og DNN aluminium på Eydehavn. Hans navn er uløselig knyttet til den andre store fasen av den industrielle revolusjon i Norge – fra århundreskiftet til ca. 1920.

Skal dere fjerne turstier og grøntområder?

Dette er spørsmål som utredes i reguleringsplanarbeidet, hvor en rekke konsekvenser for utbyggingen skal gjennomføres.

Skal det bygges vindøller?

Batterifabrikken har inngått avtale om bruk av hele området, og Morrow har ingen planer om vindmøller.

Hva betaler kommunen for dette?

Kommunen har ervervet tomtene til markedspris, og Morrow skal betale markedspris når de kjøper av kommunen. Det foreligger ingen subsidiering fra kommunens side.

Når starter utbygging av batterifabrikken i Eyde energipark?

I henhold til forelåpig fremdriftsplan skal det prosjekteres tomt og bygg i 2021 og byggestart første byggetrinn i 2022.

Hvor lenge er det til de har bygd på den første industritomta?

Etter planen skal byggetrinn 1 stå ferdig i 2024.

Hvilke andre jobber vil komme rundt batterifabrikken?

Erfaringen fra andre steder viser at forskjellige typer leverandører vil etablere seg i tilknyttning til fabrikken, både leverandører av varer men også tjenester. Etableringen vil også påvirke eksisterende lokale bedrifter positivt. Kultur, idrett, restaurant og handel vil merke økt aktivitet. Skoler, barnehager og boligmarkedet vil også bli påvirket. Det kan også komme nyetableringer som kan nyttiggjøre seg av overskuddsvarmen fra produksjonen, som landbasert fiskeoppdrett, gartnerier osv.

Om Morrow Batteries

Type jobber - hva slags jobber blir det hos Morrow?

Det vil bli behov for folk med fagbrev, teknisk fagskole, bachelor- og masterutdanning og phd-er. De første årene vil det måtte ansettes eksperterpå batteriteknologi fra utlandet.

Hva vil Morrow trenge av kompetanse?

Det vil bli behov for folk med fagbrev, teknisk fagskole, bachelor- og masterutdanning og phd-er. De første årene vil det måtte ansettes eksperterpå batteriteknologi fra utlandet.

Blir det 2000 nye arbeidsplasser?

Erfaringene fra Skelefteå kommune nord i Sverige, hvor Northvolt byggen batterifabrikk, tilsier et svært stort behov for arbeidskraft. Batterifabrikken må raskt kunne omstille seg til ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Derfor vil deler av produksjonen være automatisert, mens mange operasjoner vil være manuelle.

Når etter plan vil det være ca 2500 arbeidsplasser?

Dette vil skje gradvis. Full produksjon forventes i 2028, men er avhengig av markedet fremover.

Vil målsetning om verdens mest klimavennlige batterifabrikk virkelig trenge 2500 arbeidsplasser i en tid der roboter er tilgjengelig?

Morrow har selv definert dette omfanget ved full produksjon om noen år. Batteriproduksjon er en svært komplisert prosess, som krever mye prosess- og IKT- kompetanse. Erfaringene fra tilsvarende etableringer tilsier at anslaget stemmer.

Når starter prosessen med å ansette folk?

Dette vil bli opplyst om på Morrow sine hjemmesider. Rekruttering av utenlandske eksperter pågår nå.

Vil det bli ansatt folk lokalt?

Ja, vi håper mange vil bli rekruttert fra regionen her.

Hvor vil en finne stillingsannonsene til batterifabrikken?

Dette vil bli opplyst av Morrow selv.

Hvordan produserer man batterier?

Dette er for komplisert å svare på her, og mye er forretningshemmeligheter. Vi anbefaler å søke på google.

Hva trenger batterifabrikken for at fabrikken skal lykkes?

Morrow har sagt de skal produsere verdens mest miljvennlige og grønne batterier. Da må de ha fokus på råstofftilgang, produksjonsforhold, CO2-utslipp og transport ut fra fabrikken.

Hva slags batterier skal de lage?

Batteriteknologien er under rivende utvikling og utprøving av ny teknologi en viktig del av arbeidet for Morrow i tiden som kommer. De skal først lage en pilotfabrikk (MIC) som skal teste ut nye produksjonsmetoder og ny bruk av innsatsfaktorer/råvarer.

Har Morrow egen hjemmeside?

Annet / Infrastruktur / Logistikk

Hvilke råvarer brukes i produksjonen?

På dette området foregår det en betydelig forskning, hvor bruk av nye råvarer har stort fokus. Vi anbefaler å søke på google for å få oppdatering.

Hvor kommer råvarene fra?

Dette varierer i forhold til hvilke type batterier som produseres, og det jobbes hardt for å produsere så mange innsatsfaktorer som mulig her i Norge.

Hvor store mengder råvarer inn til fabrikk?

I full produksjon antar antar vi ca 600 000 batteripakker per år. Dette krever trolig 200 – 250 000 tonn råvarer inn til fabrikk – og ferdigvarer ut. Men dette er usikre tall, som vil endre seg i tiden som kommer.

Hvordan skal dette transporterers?

Det etter planen brukes elektriske lastebiler fra fabrikken på ny industrivei til Arendal havn Eydehavn. Derfra vil det gå på skip til sentrale havner på kontinentet, og så fraktes via jernbane på det europeiske jernbanenettet til europeiske bilfabrikker.

Hvor store båter kan anløpe Arendal havn, Eydehavn?

Havna planlegger bygging av ny dypvannskai for fartøy inntil 100 000 dwt. Slike skip kan være opptil 280 meter lange.

Hvordan kommer råvarene fra kai til fabrikk?

Ny vei bygges mellom havn og fabrikk Autonome utslippsfrie kjøretøy.

Hvor ofte kommer det båter til havna?

Detter avhenger av størrelse. I dag anløper ca 320 fartøyer pr. år, men i fremtiden antar vi at dette vil øke.

Blir det døgndrift på Arendal havn?

Ja med økningen i godsmengde vil havna i fremtiden operere 24/ 7

Hvor skal ferdige batterier sendes?

Primært til Europa, særlig til bilfabrikker i Tyskland, Frankrike, Polen, Tjekkia og England.

Skal gods sendes med jernbane?

I liten grad, men noe vil komme på bane. Sørlandsbanen er enkeltsporet og maks lengde på godstog er ca 500m. Dette medfører vanskeligheter med å få frem godstog, derfor har Arendal tilbudt en løsning med skip til Europa, og derfra til bilfabrikkene.

Spørsmål som ikke er besvart?

Spør oss gjerne om du har spørsmål som ikke er besvart på websidene eller i denne FAQ seksjonen. Merk at det er lettere å få svar om du henvender deg til riktig instans avhengig av hvilke spørsmål du har.

For media og presse – kontakt: kare.andersen@arendal.kommune.no
For henvendelser om næringsparken: naering@arendal.kommune.no